За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Общи условия за ползване нa услугата „Споделен хостинг”

Моля прочетете подробно описаните по-долу общи условия (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Ирис Вижън“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила. 

С настоящите Общи условия за ползване се определят и регулират отношенията между „Ирис Вижън” ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги по предоставяне на „Споделен хостинг“, наричан по-долу за краткост „Потребител”. 

Всеки Потребител, ползващ услугата „споделен хостинг“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между Доставчика и Потребителят с предмет предоставяне на услугата „споделен хостинг“ се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на Потребителя с тях или при подаване на искане за стартиране/подновяване на услугата. В последния случай електронното изявление на Потребителя се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия за ползване на Ирис Вижън” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приемаги безусловно и се задължава да ги спазва.

ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

1 Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на услугата „Споделен хостинг”със спецификации, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената Услуга
1.1 Подробно описание на абонаментните планове и техните спецификациипо отношение на Услугата се намират на следната Интернет страница: http://irisvisia.com/index.php?m=56&lang=1

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на настоящите същите и на действащото на територията на Република България законодателство.
3. Доставчикът има право при неплащане на Услугата в срок от страна на Потребителя да преустанови достъпа му, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на Услугата.

4. Доставчикът изрично забранява при използване на Услугата „Споделен хостинг“ Потребителят да разполага следния тип съдържание (като файлове или връзки) върху хостваните уеб сайтове:
- Порнографски издания;
- Хакерски програми или архиви;
- Софтуер за спамване;
- Лишено от авторско право съдържание;
- psyBNC, IRC и подобни приложения;
- Онлайн игри;
- Файлов download;
- Стриимване на Аудио и Видео;
- Background процеси (proxy server, чат сесии);
- Torrent links (Torrent tracker);
- Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing;
- Системи, обслужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп;
- Съдържание
, нарушаващо законодателството на Република България и реципираните eвропейски правни норми.

4.1.
 Изрично се забранява при използване на Услугата „Споделен хостинг“ изпращането на непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 68к, т. 3 от Закона за защита на потребителите през Интернет (наричано още "SPAM") от сървъри, принадлежащи на Доставчика, включително спорадично или масово изпращане на такива. С оглед избягване на всякакво съмнение, за SPAM се счита и всяко отправяне на настойчиви и непоискани търговски съобщения до трети лица, без предварителното им изрично съгласие за това, чрез използване на предоставения от Доставчика пощенски сървър, включително, но не само масово изпращане на бюлетини, каталози, търговски предложения, покани за събития или мероприятия с търговски или нетърговски характер, справочни материали, рекламни и/или промоционални съобщения, както и всякакви други съобщения, несвързани с обичайната цел на използвания пощенски сървър и с обичайната за дейността на Потребителя кореспонденция, водена чрез него.

4.2. За СПАМ се счита всяко следващо поискано или непоискано търговско или друго съобщение съгласно т. 4.1. след 200 (двеста) бр. последователно изпратени такива съобщения в рамките на 1 (един) астрономически час.

4.3. При установяване на SPAM нарушител от страна на Доставчика, последният си запазва правото да му наложи санкция – премахване на Потребителя (чрез премахване на потребителския му акаунт) без предупреждение.

4.4. Системни ресурси: Процесорно използване, SQL процеси и други
4.4.1. Допустимото CPU% (Процесорно време), което може да се използва от даден Потребител (потребителки акаунт) за период от 24 часа:

Хостинг план CPU% лимит Apache requests MYSQL връзки Inodes
Muнu Пакет 30 минути за 24 часа 80 едновременни 30 едновременни 70 хиляди
Среден Пакет (M)
Голям Пакет
Custom хостинг акаунт


4.4.2. Mysql/Postgre:

  • Доставчикът не позволява използването на повече от 30 бр. паралелни/едновременни връзки към SQL сървъра, използван от Потребителя.
  • Потребителят има право да използва отдалечен достъп до Mysql за управление на локално съдържание върху услугата, предоставяна му от Доставчика.
  • Потребителят няма право да използва отдалечен достъп до Mysql/Postrgre за сервиране на данни, намиращи се извън сървъра, обслужващ съответния Потребителски акаунт.
  • Потребителят няма право да съхранява база от данни, която надвишава размер от 1024 mb.


4.4.3. Уеб сървър:

  • Не е позволено използването на повече от 80 бр. паралелни/едновременни http заявки към Уеб сървъра на Доставчика, използван от даден Потребителски акаунт.
  • Потребителят няма право да използва акаунта си за сервиране на отдалечено съдържание, намиращо се извън сървъра, обслужващ съответния Потребителски акаунт.


4.4.4. Cron задачи - Периодичен старт:
Доставчикът предоставя възможността на Потребителя да използва услугата "Cron Jobs" в рамките на предоставяния споделен хостинг при условие, че Потребителят не използва услугата на интервали по-малки от 30 /тридесет/ минути.

4.4.5. Скриптове и процеси:
Потребителят няма право да стартира процеси, скриптове и софтуер, чиито време за изпълнение е по-дълъг от 60 секунди и/или използва повече от 512 mb оперативна RAM памет.

4.4.6. Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя за предстоящи действия от негова страна, освен в случаите касаещи т. 4.4.7.

4.4.7. Доставчика може да предприема действия по временно или постоянно преустановяване на услугите на Потребителя без предварително уведомление в случаи, изискващи незабавна реакция и/или превишени лимити на процесорно използване над 40% в рамките на 60 минути, описани в т.4.4. от настоящите Общи условия за ползване.

5. Доставчикът има право за срока на ползване от Потребителя на Услугата да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предлага информация относно свои или предлагани от трети лица услуги, да прави запитвания и известия по различни въпроси, да провежда анкети и други дейности, които пряко касаят Услугата. 

6. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка, да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

7. Работа с трети приложения Fantastico, Softaculous, но не само:
7.1. Доставчикът предоставя възможност за инсталация на трети приложения, свързани с ползването на Услугата.
7.2. Доставчикът не носи отговорност за работата на приложения, добавени и/или инсталирани към Услугата чрез трети приложения.

9. Архивни копия/ Back-up:
9.1. Услугата "Ежедневен backup" се предоставя от страна Доставчика в израз на добра воля и в допълнение към основната Услуга. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/backups върху собственото му оборудване през определен период от време, по собствено усмотрение.
9.2. Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него, за свои нужди, в случай на форсмажорни обстоятелства, при възникване на технически проблеми в оборудването му, при действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.
9.3. Доставчикът насърчава, а Потребителят поема задължението да съхранява отделни резервни копия на информацията, намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.
9.4. Доставчикът няма да архивира следните файлови разширения: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip. Доставчикът си запазва правото да не съхранява и други файлове по свое усмотрение, които могат да доведат до влошаване работата на устройствата, извършващи периодичен архив на данни.
9.5. Доставчикът не гарантира архивиране и съхранение на бази данни, надвишаващи размер от 1024 mb поотделно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

10. Потребителят има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия за ползване.
11. Потребителят се задължава да заплаща в срок дължимата за ползването на Услугата абонаментна такса. 
12. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват чрез използването им.
13. Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация, съдържаща се на сървърите на Доставчика, отделно от архивите, поддържани и предоставяни от последния.
14. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни при регистрация на своя Потребителски акаунт, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на Доставчика.
15. Потребителят се задължава при ползване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, да уведомява Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 


ОТГОВОРНОСТ

16. Доставчикът носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителя Интернет/Уеб приложения.
17. Доставчикът не носи отговорност за:
17.1. Начина, по който Потребителят ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителя да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в Доставчика;
17.2. Сигурността на предаваната чрез Мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на Услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;
17.3. Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез Мрежата информация;
17.4. За случаите на неправомерни действия на трети лица като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през Мрежата.
18. Доставчикът се освобождава от отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика също се считат за форс мажор.
19. В случай на предсрочно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, инициирано и извършено от страна на Потребителя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й съгласно избрания от него абонаментен план. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, той не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на ползваната Услуга. 
20. При едностранно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, извършено от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й.
21. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
22. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
23. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

24. Доставчикът предоставя Услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чиито размер се определя съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на следния Интернет адрес: http://irisvisia.com/index.php?m=56&lang=1.
25. Потребителят се задължава да заплаща дължимата абонаментна такса за Услугата в срок и съобразно начините, описани в Политиката за плащания и гаранции, находяща се на следния Интернет адрес: http://irisvisia.com/index.php?m=56&lang=1.


ПРЕКРАТЯВАНЕ

26.
 Договорът, който Потребителят сключва с Доставчика с приемането на настоящите Общи условия, се прекратява в следните случаи:
26.1. с изтичане на срока на договора съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;
26.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
26.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писменаформа; 
26.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 
26.5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи. 

27. Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, както и в нарушение на действащото на територията на Република България законодателство. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

28.За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
29. При предоставяне на достъп до Услугата Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя на Услугата съгласно чл 13., чл. 14, чл. 15, чл. 16 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

30. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

31. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

32. Доставчикът се освобождава от отговорност и от задълженията си по договора при появата на събитие, представляващо форсмажор,  определен съгласно чл. 22. от тези Общи условия.
33. Настоящите Общи условия, уреждащи отношенията между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на Доставчика.


© последно изменение от 20.03.2013г.